Instrukcja obsługi Aplikacji Rejestr Akcjonariuszy

Wersja 1.0 z dnia 01 marca 2021 roku.

Informacje ogólne

"Rejestr Akcjonariuszy" jest aplikacją internetową stworzoną z myślą o klientach Noble Securities S.A. dla których NS prowadzi elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Aplikacja umożliwia Noble Securities realizację ustawowego obowiązku ujawniania treści Rejestru Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328(5) par. 1 KSH.

Aplikacja została stworzona dla użytkowników komputerów stacjonarnych i przenośnych, a także urządzeń mobilnych. Zalecaną przeglądarką internetową do korzystania z aplikacji jest Google Chrome, jednakże możliwe jest również wykorzystywanie w tym celu z innych wiodących przeglądarek internetowych np. Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge.

Do stabilnej pracy aplikacji zalecamy następującą konfigurację:

Użyte skróty

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

  1. Noble Securities lub NS - Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  2. Aplikacja - system informatyczny Noble Securities służący Spółce lub jej Akcjonariuszom do przeglądania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz do składania dyspozycji lub wniosków udostępnionych w zakresie jego funkcjonalności,
  3. Spółka – spółka komandytowo-akcyjna lub spółka akcyjna lub prosta spółka akcyjna, dla której na podstawie umowy Noble Securities prowadzi Rejestr Akcjonariuszy,
  4. Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, wpisany do Rejestru Akcjonariuszy,
  5. Rejestr Akcjonariuszy – rejestr w rozumieniu art. 328(1) KSH, w którym zarejestrowaniu podlegają papiery wartościowe spółki niebędącej spółką publiczną,
  6. Użytkownik – Akcjonariusz będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wyznaczona i upoważniona do korzystania z Aplikacji przez Spółkę lub Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadający zarejestrowane konto w Aplikacji,
  7. KSH – ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1526, z późn. zm.).

Rejestracja konta

E-mail rejestracyjny

Każdy użytkownik sytemu, aby otrzymać dane uwierzytelniające musi najpierw przejść przez proces rejestracji. W tym celu na adres e-mail użytkownika podany w umowie lub wniosku o dostęp do aplikacji zostanie wysłany e-mail z informacją o loginie do aplikacji oraz linkiem umożliwiającym przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji konta. Mail rejestracyjny wygląd następująco:

W celu przeprowadzenia aktywacji konta klikamy w przycisk "ZAREJESTRUJ", w otrzymanej wiadomości e-mail.
!!! UWAGA !!! link do rejestracji konta, w otrzymanej wiadomości e-mail jest aktywny 7 dni, po tym czasie rejestracja nie będzie możliwa z otrzymanego linku.
W takiej sytuacji należy zgłosić taką prośbę pod adres e-mail: rejestr@noblesecurities.pl

Aktywacja Konta

Po kliknięciu w przycisk "ZAREJESTRUJ" zostaniemy przekierowani na stronę internetową w domenie: "ra.dmns.pl". Podczas rejestracji należy dokładnie sprawdzić adres w przeglądarce internetowej. Sprawdzamy czy zostaliśmy przekierowaniu na odpowiedni adres oraz kłódeczka w adresie jest zamknięta. Powinno to wyglądać następująco:


Po sprawdzeniu adresu przechodzimy do formularza widocznego w centralnej części strony. W formularzu wprowadzamy dane w odpowiednie pola, w tym login z otrzymanej wiadomości e-mail oraz hasło za pomocą którego będziemy się uwierzytelniać w aplikacji. Hasło które wprowadzamy musi spełniać następujące kryteria:

Jeśli wszystko zostanie wprowadzone poprawnie przycisk "AKTYWUJ" zostanie udostępniony:

Po kliknięciu "AKTYWUJ" zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kodu SMS który otrzymamy na nr telefonu podany w umowie lub we wniosku o dostęp do Aplikacji.

Jeśli nie otrzymaliśmy kodu SMS możemy wysłać go ponownie za pomocą przycisku "WYŚLIJ PONOWNIE". Szybkość otrzymania wiadomości zależy od operatora telefonii komórkowej, zazwyczaj trwa to klika sekund. Jeśli wiadomość nie przychodzi w ciągu kilku minut prosimy o skorzystanie z opcji "WYŚLIJ PONOWNIE". Przy wprowadzaniu kodu SMS, należy szczególną uwagę zwrócić na nr wpisywanego kodu, musi on być dokładnie taki sam jak ten podany w nagłówku, nad polem do wpisania otrzymanego kodu. Po wprowadzeniu kodu przycisk "POTWIERDŹ" zostanie aktywowany.

W przypadku gdy wprowadzony kod będzie błędny, to zostaniemy powiadomieni o tym, odpowiednim komunikatem. Jeśli cały proces przebiegł pomyślnie zostaniemy przekierowani na stronę logowania, a w prawym górnym rogu aplikacji zostanie wyświetlony komunikat o poprawnej rejestracji konta.

Nasze konto jest aktywne, możemy się teraz zalogować do systemu za pomocą danych uwierzytelniających, ustawionych w procesie rejestracji.

Logowanie do aplikacji, reset hasła

Logowanie do aplikacji

W celu zalogowania się do systemu, należy w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres aplikacji https://ra.dmns.pl.

W formularzu logowania Użytkownik musi podać swój login oraz hasło do systemu, a następnie zatwierdzić dane przyciskiem "ZALOGUJ".
Po naciśnięciu przycisku następuje weryfikacja wprowadzonego loginu i hasła pod kątem ich zgodności i poprawności. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, Użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony do ekranu głównego aplikacji. W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych, Użytkownik otrzyma informację, że wprowadzone dane są błędne.

Resetowanie hasła do konta w aplikacji

Podstawowe informacje

Jeśli z jakiegoś powodu utraciliśmy dostęp do aplikacji, zapomnieliśmy hasła, istnieje możliwość odzyskania hasła do sytemu poprzez przycisk "ZRESETUJ HASŁO" umieszczony na głównym ekranie logowania aplikacji.

Formularz przyjęcia zgłoszenia o reset hasła

Po kliknięciu w przycisk "ZRESETUJ HASŁO" otworzy się nam formularz, w którym będziemy poproszeni o wprowadzenie danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu ustalenia nowego hasła do aplikacji. Dane które są niezbędne aby taki proces przeprowadzić to:

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, przycisk "POTWIERDŹ" zostanie aktywowany, po jego kliknięciu otrzymamy komunikat o przesłaniu na nasz adres e-mail wiadomości zawierającej link do procesu ustanowienia nowego hasła do systemu.

E-mail z linkiem do zmiany hasła

Następnym krokiem jest sprawdzenie swojej skrzynki pocztowej i oczekiwanie na wiadomość o treści:

W celu ustanowienia nowego hasła, klikamy w przycisk "ZRESETUJ HASŁO" w otrzymanej wiadomości e-mail. Otworzy nam się przeglądarka internetowa z aktywnym procesem zmiany hasła do aplikacji "REJESTR AKCJONARIUSZY". Należy dokładnie sprawdzić adres wpisany w przeglądarkę, podobnie jak to miało miejsce w procesie rejestracji konta. Połączenie musi być szyfrowane a domena w adresie musi mieć wartość: "https://ra.dmns.pl". Adres w przeglądarce powinien wyglądać następująco:

Formularz ustalania nowego hasła

Po kliknięciu w przycisk w mailu wyświetli nam się formularz w którym będziemy mogli wprowadzić swoje nowe hasło do konta w aplikacji. Uwaga link w mailu jest aktywny tylko przez 48 godzin od daty otrzymania wiadomości.

Uzupełniamy formularz poprawnymi danymi, wprowadzamy nowe hasło, zgodnie z zasadami z podpunktu 1.2. Po uzupełnieniu formularza przycisk "ZATWIERDZ" zostanie aktywowany. Jeśli wszytko wprowadziliśmy poprawnie zostanie wyświetlone okienko potwierdzające zmianę hasła do aplikacji. Nowe hasło aktywujemy poprzez wprowadzenie kodu SMS otrzymanego na nr telefonu podany w umowie.

Po wprowadzeniu kodu SMS przycisk "POTWIERDŹ" zostanie aktywowany. W przypadku wprowadzenia błędnego kodu SMS, użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem. Uwaga w przypadku 10 prób podania błędnego kodu SMS konto użytkownika zostanie zablokowane. Jeśli wszystkie dane zostały podane poprawnie zostaniemy przekierowani do strony logowania, a w prawym górnym rogu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Opis elementów i okien aplikacji

Strona główna

Na stronie głównej aplikacji zostaniemy przekierowani do sekcji "STAN" w zależności od typu konta (akcjonariusz, przedstawiciel spółki) zobaczymy szczegółowe dane na temat swoich rachunków lub emisji akcji danej spółki.
Po lewej stronie znajduje się główne menu aplikacji podzielone na odpowiednie sekcje:

W prawym górnym rogu aplikacji znajduję się przycisk "Wyloguj" umożliwiający wylogowanie się z aplikacji. W centralnej części prezentowane są podstawowe dane z wybranej sekcji aplikacji.

Sekcja "Stan" - (akcjonariusz)

W sekcji "STAN" prezentowane są szczegółowe dane wybranego rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku papierów wartościowych, szukanego rachunku można dokonać poprzez pole wyboru w górnej części aplikacji. Główny zestaw danych jakie prezentowane są w tej części aplikacji to:

W tabeli pokazującej stan posiadanych instrumentów są dostępne dwie zakładki "POSIADANE AKCJE" oraz "GOTÓWKA". W celu przełączenia się pomiędzy nimi klikamy w nazwę zakładki. Obecnie wyświetlana zakładka zostanie podkreślona.

Sekcja "Stan" - (emitent/przedstawiciel spółki)

W sekcji "STAN" prezentowane są szczegółowe dane emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez wskazana spółkę. W przypadku posiadania dostępu do więcej niż jednego emitenta, wskazanie emitenta można dokonać poprzez pole wyboru dostępne w górnej części aplikacji. Główny zestaw danych jakie prezentowane są w tej części aplikacji to: